Onderzoeken

Iedereen kent het gezegde: “Als deze muren konden spreken…”. Helaas kunnen muren niet zelf spreken. Maar bij bouwhistorisch onderzoek is het toch vooral het gebouw dat ‘spreekt’. In tegenstelling tot veel andere soorten historisch onderzoek zijn het bij bouwhistorisch onderzoek niet alleen de geschreven bronnen die informatie leveren. Het gebouw zelf is immers een belangrijke archiefbron, waar heel veel aan valt af te lezen. Voor het ‘lezen’ van dit gebouwde archief is veel kennis nodig van het bouwen in het verleden.

Bouwsporen

Bij bouwhistorisch onderzoek worden de toegepaste materialen en constructies onderzocht, evenals de technieken waarmee de materialen tot constructies zijn samengesteld. Vooral de wijze waarop de verschillende delen zijn samengesteld, de verbindingen en aansluitingen geven veel informatie over de bouwtijd. Het geeft aan of delen nog op hun oorspronkelijke wijze zijn toegepast of juist volledig zijn vernieuwd. Vrijwel elke aanpassing of verandering laat sporen na, hoe subtiel deze soms ook zijn. Deze sporen worden ‘bouwsporen’ genoemd en deze zijn voor de bouwhistoricus van groot belang om juist de veranderingen te traceren.      

 Onderzoeken 

Inmiddels zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Het betreft zowel overheden als particulieren. Onderstaand zijn een aantal vermeld.

Restauratie evaluatie Oude Ambachtsschool te Zwolle

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar aanleiding van de restauratie en herbestemming van het schoolgebouw.

rapport_oude_ambachtsschool_Zwolle.pdf

Cultuurhistorische Notitie Chr. LTS Leeuwarden

In het kader van de planontwikkeling rondom de vm. Christelijke Lagere Technische School aan de Cornelis Trooststraat is op verzoek van Stichting Oude Ambachtsschool Leeuwarden de Cultuurhistorische Notitie Chr. Lagere Technische School Cornelis Trooststraat Leeuwarden uitgewerkt. Het onderzoek gaat in op de cultuurhistorische waarden van het gehele complex en schetst enkele ontwikkelingsmogelijkheden van het complex in combinatie met aanvullende woningbouw. Tot op heden is geen enkel plan tot uitvoering gekomen.

Notitie_Chr._LTS_Leeuwarden.pdf

        REDENGEVENDE OMSCHRIJVING UITBREIDING AMBACHTSSCHOOL IN LEIDEN

Aanleiding voor dit onderzoek was het verzoek om de uitbreiding van de Ambachtsschool uit 1939-41 aanvullend te beschermen als monument. Naar aanleiding van deze redengevende omschrijving is deze uitbreiding dan ook aanvullend beschermd. 

CULTUURHISTORISCHE_NOTITIE_ambachtsschool_leiden_definitief.pdf

cultuurhistorische notitie arbeiderswoningen de mars zutphen

In opdracht van de fractie van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld is deze notitie opgesteld om de arbeiderswoningen alsnog te handhaven bij de herontwikkeling van dit industriegebied. Dit is uiteindelijk niet gelukt.

Notitie-cultuurhistorische-waarden-woningen-Voormars-Zutphen.pdf

ERFGOEDREGISTER Zutphen

In 2017-2018 bezig geweest met voorbereidingen van het Erfgoedregister van de gemeente Zutphen. In een eerder stadium zijn alle ongeveer 900 monumenten gefotografeerd. In deze fase van het project worden de foto's in de beeldbank van het Erfgoedcentrum Zutphen beschreven. Verschillende collecties zijn door monumentenzorg overgedragen aan het Erfgoedcentrum Zutphen en beschreven. Verder gewerkt aan de het verbeteren en aanvullen van de bibliotheek database, waardoor via het adres foto's en documenten aan elkaar gelinkt worden. Een voorbeeld is het pand Turfstraat 23.

https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/monumenten/?mode=gallery&view=list&q=turfstraat%2023&rows=1&page=1

CULTUURHISTORISCHE NOTITIE LTS DEVENTER

In het kader de mogelijke bescherming van de LTS aan de Ludgerstraat in Deventer is een Cultuurhistorische notitie opgesteld.

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING TECHNISCHE SCHOOL EN DIEKHUUS MIDDELHARNIS

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee is het het kader van mogelijke toekomstige herontwikkeling een Cultuurhistorische quickscan uitgevoerd van de vm. Technische School aan de Schoolstraat in Middelharnis. Dit complex is nog het enige voorbeeld van een vroeg 19-de eeuwse ambachtsschool die in de jaren vijftig sterk verbouwd is en zowel een uitbreiding kent uit 1954 en 1979. De Cultuurhistorische verkenning van het Diekhuus, een vm. lagere school, heeft betrekking op de mogelijkheden voor aanpassing binnen de belangrijke cultuurhistorische waarden van het gebouw.

AANVULLEND CULTUURHISTORISCHE ONDERZOEK CHR. LTS LEEUWARDEN

In opdracht van Monumentenzorg Leeuwarden is aanvullend cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de Chr. LTS aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden. Het werk betrof het aanvullen van een bestaande basistekst en het maken van een bouwfaserings- en waardenkaart van het gehele complex.

Planvorming ambachtsschool/MTS in Haarlem

Gedurende de planvorming om het leegstaande schoolcomplex her te bestemmen tot appartementencomplex is mede op basis van mijn deskundigheid de niet als gemeentelijk monument beschermde uitbreiding uit 1959 opgenomen in de planvorming en behouden voor de toekomst. Dit is het laatste voorbeeld van een ambachtsschool uit de jaren '20 met een herkenbare uitbreiding uit de jaren '50. De jaren '50 uitbreiding van de ambachtsschool in Dordrecht is in het kader van de herbestemming tot woningcomplex gesloopt voor nieuwbouw.

Voor meer informatie neem gerust
vrijblijvend contact met mij op

Klik hier